مهر 11, 1401

نحوه کاشت گل در گلدان بدون سوراخ زهکشی

نحوه کاشت گل در گلدان بدون سوراخ زهکشی آیا کاشت گل و گیاه در گلدان بدون سوراخ زهکشی به گیاه آسیب می رساند؟ اطلا زهکشی یعنی چه ؟ برخی از گلدان ها دارای زهکشی هستند. این یک تمایز کاملاً ساده است، با این حال آن سوراخ کوچک در پایین گلدان […]