آذر 24, 1399

شب یلدا

شب یلدا تاریخچه شب یلدا یلدا در ریشه از ولد میاید و به معنای تولد هست و ریشه اش برمیگردد به زبان سیریایی و از زبان سیریایی به زبان فارسی وارد شده است. مسیحیان این سنت کهنه ایرانی و چشن سنتی ایرانی را مرتبط با میترا یا خورشید ( الهه […]