مهر 5, 1399
گل لیسیانتوس

کاشت پرورش و نگهداری گل لیسیانتوس

گل لیسیانتوس گل لیسیانتوس ، گیاهی یک ساله، دوساله و یا چند ساله است که عمر کوتاهی دارند و انواع آن، پابلند و پاکوتاه می‌باشد. از انواع پابلند به عنوان تزئین دسته‌ گل عروس و از انواع پاکوتاه در کاشت گلدانی استفاده می‌کنند. این گیاه اهل آمریکایی شمالی است. برگ‌های […]