اسفند 6, 1399
گل ببر

چگونه گل ببر پرورش دهیم

بیش از 50 نوع گل در جنس پیازدار و نمایشی Tigridia وجود دارد. مشهورترین و پرورشی ترین گیاه Tigridia pavonia است که بیشتر به عنوان گل […]